...

Decyzja o zakończeniu małżeństwa poprzez rozwód jest jedną z najtrudniejszych i ostatecznych, jakie muszą podjąć małżonkowie. Zarówno sam proces rozwodu, jak i postępowanie sądowe związane z nim, są stresujące i pełne emocji dla stron. Rozwód powinien być ostatecznym rozwiązaniem, gdy nie ma już szans na utrzymanie małżeństwa.

Wyróżniamy dwa typy rozwodów: rozwód z orzekaniem o winie, który kończy małżeństwo na skutek winy jednej ze stron i może wiązać się z płaceniem alimentów, oraz rozwód bez orzekania o winie, który odbywa się za porozumieniem stron i nie rodzi żadnych roszczeń prawnych.

Nie istnieje wyczerpujący katalog okoliczności, które mogą być podstawą orzeczenia rozwodu. Polskie prawo wymaga, aby między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednak istnieją okoliczności, w których rozwód nie może być orzeczony, nawet jeśli ten warunek jest spełniony. Są to m.in. wzgląd na dobro małoletnich dzieci małżonków, sprzeczność zasad współżycia społecznego, oraz żądanie rozwodu przez winnego rozkładu pożycia małżonka, jeśli odmowa zgody na rozwód byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Warunkiem koniecznym do wzięcia rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu, jeśli ta przesłanka nie została spełniona. Nawet poważne sytuacje, takie jak zdrada, alkoholizm czy przemoc domowa, nie są wystarczające, by orzec rozwód. Sąd musi zbadać, czy rzeczywiście doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Trwały i zupełny rozkład pożycia występuje, gdy między małżonkami zerwane są wszystkie więzi – emocjonalne, fizyczne i gospodarcze. Najbardziej jasnym przypadkiem jest, gdy jedna osoba od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem i nie zamierza powrócić do małżonka. Jednak nawet w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków, sąd może orzec rozwód, jeśli pozostałe przesłanki są spełnione. Innymi słowy, jeśli więzi duchowe i fizyczne między małżonkami zostały zerwane, a wspólne zamieszkanie wynika tylko z sytuacji ekonomicznej, sąd może udzielić rozwodu.

Badając trwałość rozkładu pożycia, sąd ocenia, czy jest rozsądne oczekiwać, że małżonkowie wrócą do wspólnego pożycia. Zazwyczaj wymaga się, aby rozkład trwał przez dłuższy czas. Istnieją jednak sytuacje, w których rozkład będzie uznany za trwały, nawet jeśli nie trwał długo. Przykładem takiej sytuacji może być przestępstwo popełnione przez jednego małżonka wobec drugiego i osadzenie sprawcy w zakładzie karnym.

Jeśli szukasz prawnika do prowadzenia sprawy rozwodowej, zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną. Gwarantuję profesjonalne podejście, solidne przygotowanie i skuteczne reprezentowanie Twoich interesów. Niech sprawy rozwodowe nie będą dla Ciebie trudne i przytłaczające – jestem tutaj po to, aby Ci pomóc i doradzić w każdym kroku tego procesu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.