...

Co Grozi Za Jazdę Pod Wpływem Alkoholu w 2020 r.?

Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu jest nie tylko odpowiedzialność karna. W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że grozi Ci utrata prawa jazdy po alkoholu, a także zakaz prowadzenia pojazdu. Za jazdę po pijanemu grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie niższy niż 3 lata. Jest to najniższy wymiar zakazu, jaki może być zasadzony. Sąd maksymalnie natomiast może zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, aczkolwiek muszą być spełnione ku temu przesłanki. Oprócz zakazu możesz spodziewać się również konsekwencji finansowych. W szczególności możesz się spodziewać zasądzenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Minimalne świadczenie to 5.000,00 zł., maksymalne to natomiast 60.000,00 zł. Pamiętaj, że oprócz grzywny oraz świadczenia na fundusz możesz być zobowiązany również do zapłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. W sytuacji, gdy z twojej winy dojdzie do uszkodzenia cudzego pojazdu, za wszelkie naprawy będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Co Grozi Za Jazdę Pod Wpływem Alkoholu 1 Promil?

Za jazdę pod wpływem alkoholu do jednego promila alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku jazdy pod takim wpływem alkoholu istnieje ponadto szansa zastosowania warunkowego umorzenia, czyli zaniechanie ukarania pijanego kierowcy przez Sąd, i jedynie stwierdzenie jego winy. W tym przypadku dużo zależy od praktyki w danym Sądzie, postawy oskarżonego oraz innych okoliczności sprawy. Szczera skrucha kierowcy za jazdę po pijanemu w połączeniu z korzystnymi okolicznościami sprawy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zastosowania tej instytucji. W przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu okolicznościami przemawiającymi na korzyść oskarżonego będą z całą pewnością małe natężenie ruchu, brak widocznych objawów posiadania alkoholu w organizmie, dobre warunki na drodze czy też nieprzewożenie dzieci w samochodzie. Kluczowym elementem jest jednak jak najmniejsza ilość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co Grozi Za Jazdę Pod Wpływem Alkoholu 2 Promile?

Za jazdę pod wpływem alkoholu (2 promile) również grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Jednakże z praktyki należy stwierdzić, że Sądy w takim przypadku nie są skłonne do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W takim przypadku należy się liczyć, w najlepszym razie, z karą grzywny uzależnioną od naszej sytuacji majątkowej i przewinienia. Z całą pewnością za prowadzenie samochodu mając 2 promile alkoholu we krwi grozi znacznie surowsza kara niż w przypadku jazdy z 1 promilem alkoholu we krwi.

Jak Odzyskać Prawo Jazdy Za Jazdę Po Alkoholu?

Przede wszystkim tak szybko jak to możliwe skontaktuj się z adwokatem. Prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo, albo wykroczenie, w zależności od tego, jakie było stężenie alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, z kolei prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila. Ze stanem po użyciu alkoholu u kierowcy mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy w jego krwi znajduje się więcej niż 0,2 promila, ale nie więcej niż 0,5 promila alkoholu.Aby odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę po alkoholu, w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdu jeszcze obowiązuje należy złożyć wniosek do Sądu, który wydał wyrok. We wniosku tym zwracamy się o umożliwienie kierowania pojazdami wyposażonymi w tzw. alkolock’i. Taki wniosek można złożyć po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeśli Sad przychyli się do wniosku, będziesz mógł odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji lub też podejść do kontrolnego egzaminu(jeśli zakaz trwał co najmniej rok). Po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzona zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych poruszanie się samochodem jest popełnieniem nowego przestępstwa. Zgodnie z art 180a kk Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy Za Jazdę Po Pijanemu Grozi Więzienie?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk jedną z dopuszczalnych kar za popełnienie przestępstwa jest kara pozbawienia wolności do lat 2, więc zawsze istniej taka możliwość. Jednakże Jeśli jest to twój pierwszy zatarg z prawem, a szkodliwość twojego czynu nie była znaczna, istnieje szansa, że nie otrzymasz kary izolacyjnej, czyli właśnie pozbawienia wolności. Sad może zastosować jeszcze karę grzywny oraz karę ograniczenia wolności( np. prace społeczne). Co więcej, istnieje nawet szansa, że zostanie zastosowana wobec Ciebie instytucja warunkowego umorzenia, o której mowa powyżej. Jeśli jednak już miałeś zatarg z prawem Sąd może dojść do przekonania, że łagodniejsze kary nie przyniosły wobec Ciebie oczekiwanego rezultatu i sięgnie po karę pozbawienia wolności. Kierowcy którzy mieli wcześniej wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu muszą szczególnie się pilnować, gdyż istnieje przestępstwo recydywy jazdy po alkoholu. W tym przypadku ryzyko zastosowania kary pozbawienia wolności jest znacznie większe.

Zabrane Prawo Jazdy Za Alkohol Co Dalej?

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu może trwać długie miesiące, a nawet lata. Jest wyjątkowo uciążliwy zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują samochodu w codziennym życiu (np. z uwagi na charakter wykonywanej pracy). Pewnym sposobem na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy może być instytucja przewidziana w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Polega na orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. blokadę alkoholową.
Wniosek, o którym mowa w art. 182a § 1 kkw, można złożyć dopiero po wykonaniu połowy orzeczonego środka karnego. Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku zatrzymania prawa jazdy przed wydaniem prawomocnego wyroku okres zatrzymania prawa jazdy sąd zawsze zalicza na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był dożywotnio, wniosek można złożyć dopiero po 10 latach wykonywania zakazu. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do sądu, który wyda wyrok w pierwszej instancji.

Utraciłeś prawo jazdy po alkoholu?

Chcesz uniknąć kary? Zmniejszyć wymiar kary?

Zadzwoń i omów swoją sprawę.

Znamy się na sprawach karnych. Wiemy co zrobić, żeby skutecznie załatwić Twoją sprawę.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.