Sprawy spadkowe – pierwszy krok:

WNIOSKU O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU …

Należy sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się przed Sądem Rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Potrzebne dokumenty:

1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),

2) odpisy skrócone aktów stanu cywilnego z USC potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą:
a) odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
b) odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),

3) wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę, jeżeli testament został sporządzony.

Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł.

O stwierdzenie nabycia spadku – czyli uzyskanie oficjalnego dokumentu (postanowienia sądu), potwierdzającego „bycie spadkobiercą” – wystąpić można do sądu zawsze – nawet po upływie 10 lat od śmierci spadkodawcy.

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi:

Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?
Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis tego postanowienia z klauzulą prawomocności?
Odpis postanowienia można odebrać, gdy stanie się ono prawomocne tj. po upływie 21 dni, licząc od następnego dnia po rozprawie, pod warunkiem że nie zostanie zaskarżone.

Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?
Za jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności należy wnieść opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

Jeżeli został sporządzony testament notarialny, to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

We wniosku oprócz spadkobiercy testamentowego muszą być ujawnieni wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

Tak, aby ujawnić krąg spadkobierców koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w sądzie.
Co istotne, podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie zajmuje się analizowaniem tego, jakie składniki majątkowe wchodziły w skład spadku. Sąd w tym postępowaniu nie będzie także „dzielił” składników masy spadkowej pomiędzy spadkobierców.
Kolejnym krokiem może być dział spadku… O wniosku o dział spadku już wkrótce!