...

Jakie użyć dowody w sprawie o rozwód?

W każdej sprawie sądowej ostateczne rozstrzygnięcie zależy od tego czy przekonamy Sąd do naszych racji. Poza przedstawieniem twierdzeń przez stronę w toku procesu i przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania stron  należy te twierdzenia udowodnić czy też uprawdopodobnić. Co zatem może być dowodem w sprawie sądowej?

  1. Przesłuchanie świadków– to podstawowy dowód w większości spraw sądowych. Strona powinna wskazać kilku świadków, którzy mogą opowiedzieć przed Sądem co widzieli czy też słyszeli. Nie należy przejmować się tym, że poszczególni świadkowie mają tylko częściowy obraz sytuacji, którą przedstawiamy w Sądzie, np. sąsiadka była tylko biernym obserwatorem małżeństwa, koleżanka z pracy codziennie słuchała relacji o tym, co działo się dnia poprzedniego lub widziała zdenerwowanie czy łzy, brat był bezpośrednim świadkiem zdarzeń. Wszystkie zeznania, jeśli układają się w całość i są spójne, powinny przekonać Sąd.
  2. Dokumenty-rachunki, listy, notatki, bilingi, raporty detektywistyczne to często przedstawiane dowody. Do Sądu często składamy też wydruki z wiadomości sms, wydruki z maili czy z różnych komunikatorów.
  3. Informacje, który uzyskuje Sąd- zdarza się tak, że strony procesu nie są w posiadaniu pewnych dowodów, są one jednak w posiadaniu innej osoby czy podmiotu, np. Sąd na wniosek strony może zwrócić się do Policji o wskazanie dat interwencji czy też do banku o przesłanie historii rachunku
  4. Nagrania-skonfliktowane strony często nagrywają się wzajemnie i takie nagrania przedstawiane są w Sądzie. Wraz z płytą należy dołączyć do akt stenogram i trzeba wskazać konkretnie, o jaką część nagrania nam chodzi. Najczęściej jednak nagrania mają charakter pomocniczy w porównaniu z pozostałymi dowodami.

Sąd nie zawsze przeprowadza wszystkie zawnioskowane dowody, dlatego należy pamiętać o tym, by wskazać, na jaką okoliczność ma być przeprowadzony dany dowód.  

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.